Kang Shu Fu

KSF – (Cup) Abalone

Kang Shu Fu • Noodles

KSF Abalone Cup Noodles - 111g x 12s

KSF – (Cup) Chicken

Kang Shu Fu • Noodles

KSF Chicken Cup Noodles - 111g x 12s

KSF – (Cup) Pork Rib

Kang Shu Fu • Noodles

KSF Pork Rib Cup Noodles - 113g x 12s

KSF – (Cup) Roasted Beef

Kang Shu Fu • Noodles

KSF Roasted Beef Cup Noodles - 113g x 12s

KSF – (Cup) Spicy Beef

Kang Shu Fu • Noodles

KSF Spicy Beef Cup Noodles - 113g x 12s